Privacyverklaring

Via deze privacyverklaring wil Boss2 (hierna te noemen: "MG Ieper" of ''wij/ons") de persoon van wie zij via haar algemene website www.mg-ieper.be en speciale campagnewebsites persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en opslaat (met andere woorden: verwerkt), informeren. Deze personen zijn onder meer zakelijke contacten, leveranciers, managers, tussenpersonen, prospects/klanten en hun vertegenwoordigers, medewerkers en/of aandeelhouders, voor zover van toepassing. MG Ieper treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingsactiviteiten. In deze verklaring gebruiken we het woord ''u'' als verwijzing naar iedereen binnen de reikwijdte van deze verklaring.

Op andere diensten die door MG Ieper worden aangeboden kan een aparte privacyverklaring van toepassing zijn.

1. De persoonsgegevens die we verzamelen

Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. We maken gebruik van persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering, onze dienstverlening, het aangaan van contracten en om onze belangen te beschermen. Met betrekking tot de algemene website en campagnewebsites verwerken we persoonsgegevens als u die aan ons verstrekt of wanneer we die van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u zaken met ons doet of bij uw gebruik van de algemene website of campagnewebsites

Afhankelijk van de verwerkingsactiviteit kunnen we de volgende informatie over u verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Bedrijfsnaam;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Adres, plaats, land
 6. Gegevens met betrekking tot uw apparatuur, zoals een IP-adres (deze informatie wordt niet altijd als persoonsgegevens beschouwd);
 7. Gegevens met betrekking tot het gewenste model, accessoires en proefrit;
 8. Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de algemene website en campagnewebsites.

Voor het verlenen van onze diensten aan u is het nodig dat u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Als u de persoonsgegevens die als verplicht staan vermeld op de algemene website en campagnewebsites niet aan ons verstrekt, kunnen we u mogelijk niet onze diensten verlenen.

2. Toegang tot persoonsgegevens

Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt. Binnen onze organisatie hebben personen alleen toegang tot persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is.

In sommige gevallen delen we uw persoonsgegevens met derden. MG Ieper kan uw persoonsgegevens delen met:

 1. Interne afdelingen die betrokken zijn bij het afhandelen van een transactie waarbij u - direct of indirect - partij bent, zoals Finance, Sales, Marketing en Operations;
 2. Klanten, leveranciers of dienstverleners van MG Ieper, die optreden als gegevensverwerker of verwerkingsverantwoordelijke, zoals hostingproviders, IT-dienstverleners, externe adviseurs, accountants en advocaten;
 3. Toezichthoudende instanties en andere overheidsinstanties, om te voldoen aan juridische verplichtingen;
 4. Derde partijen die betrokken zijn bij een transactie (zoals fusies of overnames) op grond waarvan (een deel van) ons bedrijf wordt verkocht of overgedragen;
 5. Lokale partners om te voldoen aan een informatie- of proefritverzoek;
 6. Lokale brand stores om te voldoen aan een informatie-, proefritverzoek of offerteaanvraag.

We dragen uw persoonsgegevens alleen over aan de hierboven genoemde derde partijen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring staan vermeld, en alleen voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

Derde partijen aan wie we uw persoonsgegevens overdragen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van toepasselijke wetten inzake gegevensverwerking, tenzij zij optreden als onze gegevensverwerker. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens of zich houden aan de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, mits zij optreden als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke.